Lirik Lagu SNH48 – Beautiful Day / Tian Qingle (天晴了)

341
×

Lirik Lagu SNH48 – Beautiful Day / Tian Qingle (天晴了)

Sebarkan artikel ini
SNH48%2BBeautiful%2BDay%2BTian%2BQingle
Lirik Lagu SNH48 – Beautiful Day
Chinese Title: Tian Qingle (天晴了)
(SNH48 27th Single)
Terjemahan: Hari yang Cerah (IND)

Lyrics: Guo Deziyi (郭德紫毅)
Composer: Huan Xiang (幻想)
Arranger: Huan Xiang (幻想)
Recording: Zhu Zhenhao (诸振豪)
Harmony: Rocky Teng Shao (滕少), Guo Meizi (郭美孜)
Music Producer: Rocky Teng Shao (滕少), Zhu Zhenhao (诸振豪)
Copyright & Company: STAR48 (上海丝芭文化传媒集团有限公司)

LIRIK DALAM HANZI

Advertisement
Scroll Ke Bawah untuk Terus Membaca
瞳孔倒影着的乌云还有你
和脸颊上没擦掉的雨
阳光也只存在缝隙之中的侥幸
没忘记没放弃
我会信守约定
迎着彩虹
与你再相遇
Ha Ha
Lalala 
Ha Ha
雨追逐重力风追逐雨
有一点像我和你
起点相悖却同行
本是单独出现这世界
因为向前走到一起
谁都会说就向前吧不要害怕
去相信吧
哪怕身上留下伤都说这样
是成长的代价
可逆风飞翔折翼后背上留下的疤
这样子的我
还美丽吗
瞳孔倒影着的乌云还有你
和脸颊上没擦掉的雨
阳光也只存在缝隙之中的侥幸
没忘记没放弃
我会信守约定
迎着彩虹
与你再相遇
Ahh 
it s beautiful day 
我们每个人都是唯一
因为拥抱而相依
因拥有不离不弃
成为被称为爱的美丽
任现实残酷无法扭曲
我也会说就认输吧不要勉强
停下也罢
不是说所谓愿望只是愿望
没实现又怎样
可我知道的我的梦也是你的希望
像这样的梦
它还在吗
瞳孔倒影着的乌云还有你
和脸颊上没擦掉的雨
阳光也只存在缝隙之中的侥幸
没忘记没放弃
我会信守约定
迎着彩虹
与你再相遇
不管怎样我也坚信我一定
会将笑容再次还给你
不依靠叫做希望的魔法而是你
当雨停当天晴
当乌云都褪去
可不可以
和我再一起… … 
Ahh 
Its Beautiful Day 
Ahh 
Its Beautiful Day 
LIRIK DALAM PINYIN

Tóngkǒng dàoyǐngzhe de wūyún hái yǒu nǐ
hé liǎnjiá shàng méi cā diào de yǔ
yángguāng yě zhǐ cúnzài fèngxì zhī zhōng de jiǎoxìng
méi wàngjì méi fàngqì
wǒ huì xìnshǒu yuēdìng
yíngzhe cǎihóng
yǔ nǐ zài xiāngyù

Ha Ha
Lalala
Ha Ha

yǔ zhuīzhú zhònglì fēng zhuīzhú yǔ
yǒu yīdiǎn xiàng wǒ hé nǐ
qǐdiǎn xiāngbèi què tóngxíng
běn shì dāndú chūxiàn zhè shìjiè
yīnwèi xiàng qián zǒu dào yīqǐ

shéi dūhuì shuō jiù xiàng qián ba bùyào hàipà
qù xiāngxìn ba
nǎpà shēnshang liú xià shāng dōu shuō zhèyàng
shì chéngzhǎng de dàijià

kě nìfēng fēixiáng zhé yì hòu bèi shàng liú xià de bā
zhèyàng zi de wǒ
hái měilì ma

tóngkǒng dàoyǐngzhe de wūyún hái yǒu nǐ
hé liǎnjiá shàng méi cā diào de yǔ
yángguāng yě zhǐ cúnzài fèngxì zhī zhōng de jiǎoxìng
méi wàngjì méi fàngqì
wǒ huì xìnshǒu yuēdìng
yíngzhe cǎihóng
yǔ nǐ zài xiāngyù
Ahh
it s beautiful day

wǒmen měi gèrén dōu shì wéiyī
yīnwèi yǒngbào ér xiāngyī
yīn yǒngyǒu bù lì bù qì
chéngwéi bèi chēng wèi ài dì měilì
rèn xiànshí cánkù wúfǎ niǔqū

wǒ yě huì shuō jiù rènshū ba bùyào miǎnqiáng
tíng xià yěbà
bùshì shuō suǒwèi yuànwàng zhǐshì yuànwàng
méi shíxiàn yòu zěnyàng

kě wǒ zhīdào de wǒ de mèng yěshì nǐ de xīwàng
xiàng zhèyàng de mèng
tā hái zài ma

tóngkǒng dàoyǐngzhe de wūyún hái yǒu nǐ
hé liǎnjiá shàng méi cā diào de yǔ
yángguāng yě zhǐ cúnzài fèngxì zhī zhōng de jiǎoxìng
méi wàngjì méi fàngqì
wǒ huì xìnshǒu yuēdìng
yíngzhe cǎihóng
yǔ nǐ zài xiāngyù

bùguǎn zěnyàng wǒ yě jiānxìn wǒ yīdìng
huì jiāng xiàoróng zàicì hái gěi nǐ
bùyī kào jiàozuò xīwàng de mófǎ ér shì nǐ
dāng yǔ tíng dang tiān qíng
dāng wūyún dōu tuìqù
kěbù kěyǐ
hé wǒ zài yīqǐ… …
Ahh
Its Beautiful Day
Ahh
Its Beautiful Day

zhèng qīngchūn bù xūyào nǐ lái gàosù wǒ
rén wúfǎ fēixiáng
dài wǒ shūzhǎn yǔyì zhē tiān bì rì kàn nǐ jīnghuáng
shénme shì bù kěnéng shéi lái dìngyì shéi shǔmùcùnguāng
tiānbiān liàng qǐle shǔguāng
zhǐ dài fēng zhà qǐ wǒmen jiù néng áoxiáng